Enllaços a l'enquesta

Seccions

 1. Descripció de l'enquesta
 2. Objectiu
 3. Recollida de dades: metodologia
 4. Àmbit territorial
 5. Unitat d’anàlisi
 6. Característiques del mostreig
 7. Temes i continguts
 8. Calendari
 9. Referències a altres enquestes i estudis similars
 10. Tractament i proteció de dades personals
 11. Contacte

1. Descripció de l'enquesta

El projecte EUNOIA (Evolutive User-centric Networks for Intraurban Accesssibility) és un projecte d’investigació finançat dins del 7è Programa-Marc de la UE. Està liderat per Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) del CSIC i de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i hi participa, entre altres, l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Informàtica.

L’objectiu del projecte EUNOIA és aprofitar les oportunitats que donen les noves tecnologies “smart city” i els desenvolupaments més recents sobre sistemes complexos, per a desenvolupar nous models urbans i eines ICT que siguin d’utilitat a les administracions i gestors urbans en el disseny de les polítiques de Mobilitat. S’ha escollit Barcelona, Londres i Zuric com a ciutats on s’aplicaran els models i mètodes del projecte.

Aquest projecte començà l’octubre de 2012 i es desenvoluparà durant dos anys.

Durant la primera fase dels treballs a realitzar s’analitzaran les dades existents sobre mobilitat, tant tradicionals com a través de noves fonts d’informació en l’àmbit de Barcelona. Aquestes fonts es complementaran amb una Enquesta dissenyada específicament pel Projecte, sobre una mostra de residents a Barcelona ciutat (existeix un antecedent per la regió de Zuric). Aquesta Enquesta recull informació sobre:

 • Els canvis en els hàbits de mobilitat i estils de vida de la població en els darrers vint anys.
 • La localització espaial dels membres de les xarxes socials de la població (amb qui es relaciona a nivell personal).

Per a poder preparar els treballs, fer el control, depuració i validació de les dades resultants de les enquestes, l’equip del projecte EUNOIA ha requerit a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) l’assistència tècnica en tot el procés.

2. Objectiu

L’objectiu de l’Enquesta és obtenir informació sobre canvis en les pautes de mobilitat dels ciutadans ocorreguts en els darrers 20 anys (enquesta longitudinal), així com sobre les persones amb qui es relacionen habitualment a nivell personal (enquesta sobre xarxes socials).

3. Recollida de dades: metodologia

La realització de l’Enquesta es realitzarà en dues fases:

1ª fase. Realització d’una primera part de l’enquesta.

En aquesta fase es realitzarà la part de l’enquesta longitudinal i la part de l’enquesta sobre xarxes personals corresponent a les “llavors”. El sistema de recollida d’informació serà presencial en domicili amb entrevista assistida per ordinador (Computer-assisted personal interviewing, CAPI).

2ª fase. Realització de la part final de l’enquesta.

En aquesta darrera fase es realitzarà la part de l’enquesta de xarxes personals corresponent als “contactes” proporcionats en la 1a fase. L’obtenció de la mostra es realitzarà mitjançant la tècnica de la “bola de neu”. El sistema de recollida d’informació serà mitjançant correu postal i/o correu-e.

4. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de referència és Barcelona ciutat, tot i que la part sobre xarxes personals es realitzarà a qualsevol lloc de residència de les persones amb qui es relaciona més freqüentment.

5. Unitat d’anàlisi

La unitat d’anàlisi inicial són els individus de 18 i més anys que resideixen en llars familiars a la ciutat de Barcelona. 

6. Característiques del mostreig

La mostra prevista és d’un mínim de 1.000 llars i de 1.000 individus per l’enquesta longitudinal, amb 100 individus per l’apartat de xarxes personals.

La mostra final de la part de xarxes personals dependrà del nombre de contactes vàlids proporcionats.

7. Temes i continguts

L’Enquesta longitudinal sobre canvis en les pautes de mobilitat i el mòdul Enquesta sobre xarxes personals s’estructura de la manera següent:

- Introducció al qüestionari

ENQUESTA LONGITUDINAL

 1. Identificació de la llar
 2. Qüestionari individual
 3. Preguntes sobre els darrers vint anys
  1. Informació sobre història familiar
  2. Informació sobre treball i estudis
  3. Informació sobre ingressos

ENQUESTA SOBRE XARXES PERSONALS

 1. Xarxes personals

L’estimació de la durada de l’entrevista es situa al voltant dels 30’ per a la part sobre canvis d’hàbits en els darrers 20 anys i de 30’ més per la part sobre xarxes socials.

Ara estem ja en la fase 2 de l'Enquesta, es pot accedir en línia al qüestionari a través dels enllaços següents:

Es pot veure el qüestionari de la fase 1 en pdf  al enllaç.  

8. Calendari

El calendari estimat per la recollida d’informació mitjançant qüestionari és:

1a fase (ENQUESTA LONGITUDINAL): octubre-desembre de 2013.

2a fase (ENQUESTA SOBRE XARXES PERSONALS): octubre 2013-juliol 2014.

9. Referències a altres enquestes i estudis similars

http://www.ivt.ethz.ch/

http://www.soziale-kontakte.ch/index_EN

http://www.redes-sociales.net/ 

 

10.    Tractament i protecció de dades personals

Tota la informació individual que se suministri per part dels enquestats queda protegida pel secret estadístic inclòs a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Aquesta Llei garanteix que les persones que utilitzin aquesta informació estan obligats a no divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l’elaboració d’estadístiques i informes relatius al projecte EUNOIA.

Durant el període de tractament de les dades recollides en l’enquesta, aquestes figuraran en un fitxer digital. La persona entrevistada podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades personals o respostes que hi figurin en qualsevol moment.

Amb posterioritat al tractament inicial de les dades de caràcter personal, aquestes seran esborrades de la base de dades.

11. Contacte

Telèfons:

 • 010 d’informació de l’Ajuntament de Barcelona
 • 93 586 8880 IERMB per qüestions metodològiques de l’Enquesta

Correu-e: enquesta@eunoia-project.eu 

Una col·laboració de:

 

     
Eunoia Project © 2012 | Developed by the IFISC lab